VRKTS308406_VALENTINO_ROSSI_KIDS_DOTTORINO_TSHIRT_BV